Hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019-2020

27/05/2020


Hodnocení výsledků vzdělávání ve II. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o  hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanovuje pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky  č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn. 

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

  •  podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

 

  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; četba související se zadanými úkoly; případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele); zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku v předmětech zaměřených na informační technologie). 

 

  •  podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

  • Škola bude používat tradiční způsob hodnocení – známkou

 

  •  Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  

 

                                                                                               Mgr. Bc. Jiří Adamec


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem