Hygienická a protiepidemická pravidla platná od 1.9.2020

25/08/2020


Hygienická a protiepidemická pravidla platná pro žáky a zaměstnance školy od 1.9.2020

 

 1. U vstupu do školy, v každé učebně, v oddělení školní družiny, v hygienickém zařízení, u tělocvičny, u bazénu a před jídelnou jsou k dispozici prostředky na dezinfekci rukou.
 2. V co nejkratším čase si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole. Hygienu rukou také dodržují všichni zaměstnanci.
 3. Učebny jsou často a intenzivně větrány. Ráno zajistí uklízečky, v průběhu vyučování vyučující, větrání šaten, zejména před příchodem žáků, zajišťuje uklízečka.
 4. Úklid a dezinfekci společných prostor, učeben a oddělení ŠD zajišťují uklízečky. Úklid hladkých povrchů se provádí na mokro za použití desinfekčních prostředků, koberce se vysávají.
 5. Je kladen důraz na desinfekci povrchů a předmětů v průběhu dne, které používá větší počet lidí – kliky, klávesnice, vypínače, počítačové myši. Ve třídě zajišťují vyučující. Desinfekci baterií umyvadel na WC, splachovadel na WC, tlačítka zásobníků mýdel na WC, vypínačů ve společných prostorách zajišťují uklízečky.
 6. Úklid je prováděn prostředkem Sanytol, desinfekce rukou je zajištěna prostředkem Anti – Covid, Isolda
 7. Úklidový personál se řídí základními pravidly pro čištění a desinfekci předmětů a povrchů. Tato pravidla jsou ošetřena zvláštními pokyny.
 8. Zákonní zástupci nebo jiný doprovod mohou vstupovat do školy pouze jižním vchodem pro zaměstnance. Výjimku vstupovat do budovy hlavním vchodem mají pouze rodiče či doprovod žáků 1. tříd a to pouze po dobu měsíce září.
 9. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např. měření teploty). Žák, který jeví známky respiračního onemocnění zůstává doma, výjimku tvoří chronická onemocnění dýchacích cest nebo alergie. V tomto případě je nutné potvrzení lékaře. Teprve potom bude žákovi umožněn vstup do školy.
 10. Projeví-li se u žáka v průběhu vyučování známky akutního respiračního onemocnění, nasadí si roušku a bude od ostatních oddělen ve zvláštní místnosti, kde bude zajištěn dohled zletilé osoby a neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce žáka. Dohlížející osoba použije osobní ochranné prostředky.
 11. Pokud se v průběhu pracovní doby projeví akutní respirační onemocnění u zaměstnance školy, ten v co nejkratším čase a s použitím roušky opustí školu.
 12. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 13. Školu v případě výskytu onemocnění covid-19 kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance místně příslušné KHS.
 14. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě svého šetření.
 15. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele.

 

Datum: 25. 8. 2020                                                                           Mgr. Bc. Jiří Adamec, ředitel školy

 

 


Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem