Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků - 2021

14/07/2021


Uplynulé dva školní roky byly pro žáky, rodiče i učitele velmi náročným obdobím. Distanční způsob vzdělávání zasáhl do životů všech, někdo jej zvládal lépe, někdo hůře. Složitou situaci měli mj. žáci 9. ročníků, kteří měli před sebou důležité životní rozhodování: výběr střední školy a s tím související konání přijímacích zkoušek. Kromě běžné výuky nabízeli učitelé hlavních předmětů i další hodiny přípravy na přijímací zkoušky – což většina žáků přivítala (i když se jednalo o výuku v online formě). Vše dobře dopadlo, žáci byli přijati na střední školy a učiliště a my jim přejeme, aby vědomosti získané v naší základní škole dokázali uplatnit ve svém dalším vzdělávání.

Jednou z mála akcí, která se v závěru školního roku konala, bylo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků. Uskutečnilo se za účasti starosty města Bzence p. P. Čejky, ředitele školy Mgr. J. Adamce, jeho zástupkyně PhDr. I. Tranžíkové, třídních učitelek Mgr. H. Chmelové a PaedDr. P. Rákošové, asistenta pedagoga Ing. M. Pečivy  a zástupkyně SRPŠ Bc. L. Jurasové. Žáci si připravili závěrečné proslovy, v nichž zavzpomínali na uplynulých devět let a poděkovali svým pedagogům za to, co je  naučili. O hudební vystoupení se postarali R. Visinger hrou na zobcovou flétnu a budoucí konzervatoristka B. Kusáková, rovněž flétnistka – tu doprovodila hrou na klavír pedagožka ZUŠ p. L. Horňáková, DiS. K žákům promluvil pan starosta i pan ředitel, oba jim popřáli hodně štěstí do budoucna a vyjádřili přesvědčení, že se ke své škole a ke svému městu budou vždy hlásit a rádi se sem vracet. Pan starosta pak předal žákům pamětní listy a paní Jurasová knižní odměny, které věnovalo SRPŠ.

 

 

PhDr. I. Tranžíková, PhD.
Naše škola je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzděláváníNaše škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem